You are here:
Beginning PowerPoint 2007
เนื้อหาในการอบรม วันที่หนึ่ง
คุณลักษณะใหม่ของ MS PowerPoint 2007
 • รู้จักกับการทำงานของ Ribbon
 • รู้จักกบ Live Preview
 • รู้จักกับ Contextual Tab
 • รู้จักกับ Excel Galleries
 • รู้จักกับ Mini Toolbar
 • รู้จักกับ Quick Access Toolbar
 • รู้จักกับปุ่ม Show Dialog
วิธีการสร้างสไลด์เบื้องต้น
 • การสร้างงานนำเสนอด้วย Auto Content Wizard
 • สร้างสไลด์จาก Design Template
 • เริ่มสร้างงานนำเสนอจากสไลด์เปล่า
 • เค้าโครงสไดล์ (Slide Layout)
 • สร้างสไลด์แผ่นใหม่
 • ทำสำเนาสไลด์
 • การเลือกสไลด์ที่ต้องการ
 • การลบสไลด์ที่ไม่ต้องการ
 • รู้จักกับ Zoom Slider
รู้จักกับมุมมองใน PowerPoint
 • มุมมอง Normal
 • มุมมอง Slide Sorter
 • มุมมอง Notes Page
 • มุมมอง Slide Show
 • ส่วน Outline Tab
 • ส่วน Slide Tab
การใส่ข้อความในสไลด์และการตกแต่งสไลด์
 • การกรอกข้อความจาก Placeholder
 • กรอกข้อความในกล่องข้อความ (Textbox)
 • สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับกรอบข้อความในสไลด์
 • วิธีขยายกรอบข้อความ
 • การย้ายตำแหน่งกล่องข้อความ
 • วิธีหมุนกล่องข้อความ
 • การปรับแต่งกล่องข้อความ
 • การเปลี่ยนสีข้อความในกล่องข้อความ
 • การเปลี่ยนฟอนต์
 • การเปลี่ยนขนาดตัวอักษร
 • การเน้นข้อความด้วยตัวหนา ตัวเอน และขีดเส้นใต้
 • การทำตัวอักษรยก อักษรห้อย อักษรมีเงา อักษรนูน
 • วิธีกำหนดลัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย
 • รู้จักกับ Themes Colors
 • รู้จักกับ Themes Fonts
 • รุ้จักกับ Themes Effects
 • รุ้จักกับ Background Styles
 • เลือกสัญลักษณ์สวย ๆ มาใช้นำหน้าข้อความ
 • จัดเรียงข้อความให้เป็นระเบียบ
 • ตรวจสอบคำผิดอัตโนมัติ
 • รู้จักกับ WordArt
 • วิธีใส่ WordArt ลงในสไลด์
 • เครื่องมือในการปรับแต่ง WordArt
 • ทดลองแก้ไข WordArt
การแทรกรูปลงในสไลด์และการใช้ Clip Art
 •  รู้จักกับชนิดของไฟล์ภาพที่ PowerPoint สนับสนุน
 • วิธีแทรกรูปลงในสไลด์
 • การแทรก Clip Art ลงในสไลด์
 • การแทรกภาพตัดปะจาก Clip Organizer
 • เลือกภาพ Clip Art บนอินเทอร์เน็ต
 • การแก้ไข Clip Art
 • การซ่อนภาพบางส่วนของ Clip Art
 • การบีบไฟล์ภาพให้มีขนาดเล็กลง
 • การใส่กรอบล้อม Clip Art
 • การเปลี่ยนสีพื้นหลังให้กับ Clip Art
 • Clip Organizer กับระบบมัลติมีเดียอื่น ๆ
 • การ Download Clip Art สวยๆ เพิ่มจาก Internet
วาดรูปและเขียนลายเส้นในสไลด์
 • พื้นฐานการวาดรูปทรงเรขาคณิต
 • การวาดเส้นตรง
 • การวาดลูกศร
 • ย้ายตำแหน่งรูป
 • วิธีเลือกรูปที่ต้องการ
 • การลบรูปทิ้ง
 • การปรับขนาดรูป
 • เครื่องมือในการปรับแต่งรูป
 • เติมสีภายในรูป
 • การเปลี่ยนรูปแบบพื้นสีภายในรูป
 • การเปลี่ยนสีเส้น
 • วิธีการหมุนรูป
 • การจัดกลุ่มรูปภาพและวิธีการยกเลิกกลุ่ม
 • การวาดเส้นโค้ง
 • การเขียนเส้นโดยอิสระ
 • การวาดเส้นแบบผสม
 • การแก้ไขเส้นอิสระ

          -การปรับลักษณะเส้นโค้ง
          -การปรับความโค้งของเส้น
          -การเพิ่มจุดเพื่อปรับเส้นอิสระ
          -ลบจุดออกจากเส้นอิสระ

รูปร่างอัตโนมัติ (AutoShape)

 • การใส่รูปร่างอัตโนมัติ
 • ประเภทของรูปร่างอัตโนมัติ
 • การปรับแต่งรูปร่างอัตโนมัติ
 • กรอกข้อความในรูปร่างอัตโนมัติ
 • การปรับแต่งด้วย Shape Effects
 • การปรับแต่งด้วย Shape Outline
 • การปรับแต่งด้วย Themes Fill
 • วิธีซ้อนรูป
 • วิธีใส่เงาให้กับรูป
 • การสร้างรูปทรงสามมิติ
 • การพลิกรูปภาพ
 • การจัดเรียงรูปภาพให้ตรงแนวที่ต้องการ
 • เทคนิคการประกอบรูปหลายๆ รูปเป็นรูปเดียว

เนื้อหาในการอบรม วันที่สอง
การตกแต่งพื้นสไลด์ด้วย Themes

 • พื้นสไลด์ในแบบต่าง ๆ
 • เปลี่ยนสีพื้นสไลด์
 • วิธีไล่ระดับสีพื้นสไลด์
 • เลือกภาพที่คุณชอบมาเป็นพื้นสไลด์
 • กำหนดพื้นสไลด์ด้วยพื้นผิว
 • พื้นสไลด์กับลายสวย ๆ
 • Template สวย ๆ ที่ซ่อนอยู่
 • อะไรคือโครงร่างสี
 • วิธีปรับแต่งสีแบบมืออาชีพด้วยโครงร่างสี
 • วิธีเปลี่ยนสีบางส่วนของโครงร่างสี
 • การสร้าง Template ขึ้นมาเอง
 • การ Download Template สวยๆ จาก Internet
รู้จักกับ Master ของ Slide
 • การทำงานของ Slide Master
 • การทำงานของ Handout Master
 • การทำงานของ Note Master
การสร้างตาราง
 • สร้างตารางอย่างง่าย
 • การเพิ่มแถวและคอลัมน์ในตาราง
 • การลบแถวและคอลัมน์ในตาราง
 • การปรับขนาดความกว้างของคอลัมน์และความสูงของแถว
 • การปรับแต่งด้วย Table Style และ Table Style Options
 • การตกแต่งด้วย Quick Style
 • การผนวกรวมเซลหลายๆเซลเป็นเซลเดียว
 • การแบ่งเซลเดียวให้เป็นหลายเซล
 • การกรอกข้อมูลลงในตาราง
 • เครื่องมือในการปรับแต่งตาราง
 • วิธีวาดตารางด้วยตนเอง
 • ลบเส้นตารางที่ไม่ต้องการ
 • วิธีจัดตำแหน่งข้อความในตาราง
 • จัดตำแหน่งตารางในสไลด์
 • การลบตารางออกจากสไลด์
 • การนำเข้ามูลตารางจาก MS Excel และ MS Word
 • การ Link ตารางข้อมูลมาจาก MS Excel
 • การ Link ตารางข้อมูลมาจาก MS Word
การสร้าง Album รูปภาพ
 • การสร้าง Album รูปภาพใหม่
 • การจัดแต่ง Album ด้วย Album Layout
 • การแก้ไขและปรับแต่ง Album รูปภาพ
การสร้างกราฟ
 • กราฟในงานนำเสนอ
 • การสร้างกราฟอย่างง่าย
 • วิธีเปลี่ยนประเภทกราฟ
 • ส่วนประกอบต่าง ๆ ในกราฟ
 • การแก้ไขข้อมูลในกราฟ
 • วิธีอ้างอิงข้อมูลกราฟในตาราง
 • การใส่ตัวเลขกำกับบนกราฟ
 • การปรับตัวอักษรให้เหมาะสมกับกราฟ
 • การปรับแต่งกราฟด้วย Chart Style
 • การปรับแต่งกราฟด้วย Quick Style
 • การปรับเปลี่ยนกราฟด้วย Chart Layout
 • การ Link ข้อมูลจาก MS Excel เพื่อนำมาสร้างกราฟ
 • การ Link ข้อมูลจาก MS Word เพื่อนำมาสร้างกราฟ
 • เทคนิคการเปลี่ยนแท่งกราฟเป็นรูปภาพ
ผังองค์กร ไดอะแกรม และแผนผังลำดับงาน
 • ผังองค์กร
 • สร้างผังองค์กรอย่างง่าย
 • แทรกตำแหน่งต่าง ๆ ในผังองค์กร
 • กำหนดรูปแบบผังองค์กรอัตโนมัติ
 • รูปแบบการจัดวางผังองค์กร
 • การเลือกตัวอักษรที่ใช้ในผังองค์กร
 • การลบตำแหน่งต่าง ๆ ในผังองค์กร
 • ไดอะแกรม
 • การปรับแต่งด้วย SmartArt Style
 • การปรับเปลี่ยน Layout
 • ตัวอย่างการสร้างไดอะแกรมพีระมิด
 • แผนผังลำดับงาน (Flowchart)
          -ใส่รูปร่างอัตโนมัติลงไป
          -กรอกข้อความลงไปในแต่ละส่วน
          -เชื่อมต่อแต่ละส่วนด้วย Connector

การกำหนดลูกเล่นแบบพื้นฐานสำหรับนำเสนอและการนำเสนอ
 • การใส่เลขลำดับใน Slide
 • การกำหนดลูกเล่นด้วย Animation Schemes
 • การกำหนด Slide Transition
 • การนำเสนอ Slide